Select your language

Δικαιολογητικά σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

 1. Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, (βλ. Αρχείο Ε1)
 2. Φωτοτυπία εντύπου που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ
 3. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ
 4. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΑ ΙΚΑ
 5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον:

      α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή ΑΤΕΕΝ, γ. απολυτήριο λυκείου)

 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή Βεβαίωση ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 2. Πτυχία ξένων γλωσσών.
 3. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης, τα οποία αποτελούσαν προσόντα διορισμού σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
 4. Πιστοποιητικό Η/Υ.
 5. Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου)παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει καθήκοντα του κλάδου του). Υποχρεωτική προσκόμισημε την  πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 7. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου)ψυχιάτρου Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού  (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει καθήκοντα του κλάδου του).Υποχρεωτική προσκόμιση με την  πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ηςμισθοδοσίας
 8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α
 9. Φωτοτυπία 1ηςσελίδας  βιβλιαρίου Τραπέζης  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον νεοδιοριζόμενο).
 10. Μεταπτυχιακός τίτλος (βλ. Αρχείο Ε2 )

Αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ: α. Μεταπτυχιακός Τίτλος & Αναλυτική βαθμολογία  ή β. Βεβαίωση   Ολοκλήρωσης Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, τον βαθμό και την ημερομηνία κτήσης, ο οποίος θα πρέπει να υπογράφεται από  τον   προϊστάμενο της οικείας γραμματείας  και   από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του ΠΜΣ.  

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ: α. Πράξη αναγνώρισης  Δ.Ο.Α.Τ..Α.Π. β. Μεταπτυχιακός τίτλος & αναλυτική βαθμολογία με φωτοτυπία της μετάφρασης. (απαιτείται επίσημη μετάφραση είτε από δικηγόρο είτε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών)

 1. Διδακτορικός τίτλος (βλ. Αρχείο Ε2)

Αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά

ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ: α) Διδακτορικός Τίτλος  ή β) Βεβαίωση  Ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής  στην οποία να φαίνεται  ο  τίτλος της διδακτορικής διατριβής, ο βαθμός  και  η ημερομηνία κτήσης. (για τίτλους που αποκτήθηκαν στην ημεδαπή)

ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ:

α) Πράξη αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α..Π. και β) Διδακτορικός τίτλος & φωτοτυπία της μετάφρασης. (για τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή)

(απαιτείται επίσημη μετάφραση είτε από δικηγόρο είτε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).

 1. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (Ν.4354/2015):

 Αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά(Βλ. Αρχείο Ε3)

Ι) Για προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β’/Θμιας Εκπ/σης:    

Φωτοαντίγραφα όλων των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ)

ΙΙ) Για προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε άλλους φορείς απαιτείται να προσκομίσουν  επιπλέον:

α. Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα (από το e-ΕΦΚΑ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-prouperesias-eephka) που αποδεικνύουν ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος ή τα σχετικά ένσημα και φωτοαντίγραφά τους (Στην περίπτωση που κατατίθεται καρτέλα ασφαλισμένου θα πρέπει να προκύπτει από τη βεβαίωση εργοδότη το ΑΜΕ/ΑΜΟΕ του εργοδότη)

β. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης. (κατατίθεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία ή με γνήσιο υπογραφής από δημόσια Υπηρεσία σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας  ή μέσω gov.gr επιλέγοντας Υπεύθυνη Δήλωση) υπάρχει στη 2η σελίδα του εντύπου της συγκεκριμένης αίτησης.

γ. Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με σαφήνεια: α. Η σχέση εργασίας β. το ωράριο εργασίας, (πλήρες ή μειωμένο ωράριο), γ. το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), δ. η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

δ. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/15.

Για προϋπηρεσίες που έχει προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης.

 1. Για την αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου για βαθμολογική εξέλιξη του άρθρου 9 του Ν.4452/2017 (τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στη δεύτερη σελίδα της αίτησης). (Βλ. Αρχείο Ε11)
 2. Για βαθμολογική αναγνώριση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) (Βλ. Αρχείο Ε4)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου.
 3. Αναλυτική βαθμολογία, από την οποία να προκύπτει η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός 1 ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 4. To ΦΕΚ και ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι στις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α΄)
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου.
 2. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος τέκνου.
 3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας για Δήμους της Ημαθίας (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της υπηρεσίας μας)
 4. Αποδεικτικά Συνυπηρέτησης (για εργασία συζύγου στην Ημαθία)
 5. Για όσους ανήκουν σε ειδική κατηγορία, την Γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή Βεβαίωση ΑΣΠΕ (πολύτεκνοι)
 6. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, σε κλειστό φάκελο (έντυπη άρθρο 28 ν.2683/99) (Βλ. Αρχείο Ε5)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση περί: (Βλ. Αρχείο Ε6)

α) μη άσκησης Ποινικής Δίωξης

β) μη συνταξιοδότησης

γ) μη άσκησης κατ’ επάγγελμα εμπορίας   

 1. Σχετικό παραστατικό και Υπεύθυνη Δήλωση (Βλ. Αρχείο Ε10)από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος έναρξης ασφάλισης σε οποιοδήποτε Φορέα, προκειμένου να προσδιοριστεί, εάν ο εργαζόμενος ανήκει στο παλαιό ή νέο Ασφαλιστικό καθεστώς (για το οικονομικό τμήμα).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί προϋπηρεσίας ή όχι στο δημόσιο πριν την 01.01.2011 (για το οικονομικό τμήμα) (Βλ. Αρχείο Ε7)
 3. Μηχανογραφικό Έντυπο Μισθοδοσίας. (Βλ. Αρχείο Ε8)
 4. Έντυπο για αυτεπάγγελτη αναζήτηση. (Βλ. Αρχείο Ε9)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

word icon Ε1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

word icon Ε2. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών για μισθολογική εξέλιξη

word icon Ε3. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη ν. 4354/15

word icon Ε4.Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη ν. 4354/15

word icon Ε5.Δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

word icon Ε6.Υπεύθυνη δήλωση για διορισμό.

word icon Ε7.Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας-Οικονομικό

word icon Ε8.Μηχανογραφικό έντυπο μισθοδοσίας.

word icon Ε9.Στοιχεία γα αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

word icon Ε10.Υπεύθυνη δήλωση πρώτης ασφάλισης - Οικονομικό.

word icon Ε11.Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου για βαθμολογική εξέλιξη του άρθρου 9 του ν. 4452/2017

 

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
Image