Select your language

Ενημέρωση σχετικά με τις εγκυκλίους αποσπάσεων Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025

Στο πλαίσιο της διενέργειας αποσπάσεων για το διδακτικό/σχολικό έτος 2024-2025 και σύμφωνα με τις αρ.πρωτ. 34880/E2/04.04.2024 και 34882/E2/04.04.2024 εγκυκλίους, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘΑ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται ως εξής:

Από 08-04-2024 μέχρι και 17-04-2024 και ώρα 15.00 

και για τις δύο προσκλήσεις υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. :


α) Αιτήσεις απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-25. 

β) Αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που πληρούν σύμφωνα να με τις ανωτέρω εγκυκλίους τις προϋποθέσεις για απόσπαση, οφείλουν, αφού μελετήσουν προσεκτικά τις εγκύκλιους και συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να τα μεταφορτώσουν μόνο σε ένα ενιαίο αρχείο pdf ή ένα αρχείο zip στο ΟΠΣΥΔ, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης.

Ειδικότερα, για την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών επισημαίνουμε ότι:

1.- όλες οι βεβαιώσεις (π.χ. βεβαίωση σπουδών τέκνων, βεβαίωση εργοδότη , βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα), πρέπει να είναι πρόσφατες, διότι για την διαδικασία των αποσπάσεων έχουν εξάμηνη ισχύ.

2- Όσοι εκπαιδευτικοί επικαλούνται συνυπηρέτηση, πρέπει να προσέξουν τα ένσημα των συζύγων τους να είναι του τελευταίου έτους ( δηλαδή από τον Απρίλιο 2024 και για ένα έτος πίσω). Λόγω μη οριστικοποίησης των ενσήμων του τελευταίου τριμήνου, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν για το διάστημα αυτό, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή υπεύθυνη δήλωση μέσω του www.gov.gr, όπου θα δηλώνουν τον λόγο που αδυνατούν να προσκομίσουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και ότι θα προσκομίσουν τα ένσημα του τελευταίου τριμήνου του/της συζύγου, μόλις αυτά εκδοθούν και σε κάθε περίπτωση πριν την εξέταση των αιτήσεων απόσπασης από το αρμόδιο Συμβούλιο.

3.- Οι Γνωματεύσεις Α’/θμιας ή Β’/θμιας Υγειονομικής επιτροπής που αφορούν αποκλειστικά σε αιτήσεις «Κατά Προτεραιότητα» θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «εμπιστευτικό πρωτόκολλο» στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Α.Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι), επισυνάπτοντας απλή αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν σε ποιον/ποιους αφορά η ασθένεια, τα στοιχεία τους (οπωσδήποτε τον Α.Μ.) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλαν στο ΟΠΣΥΔ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις Γνωματεύσεις Α’/θμιας ή Β’/θμιας Υγειονομικής επιτροπής με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στην υπηρεσία μας.

Για Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από ΚΕΠΑ θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί το αντίστοιχο πεδίο «Λόγοι Υγείας», να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ», χωρίς καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα υποβληθούν/αποσταλούν από τους εκπαιδευτικούς.

4. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αλλά και της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων, λόγω του περιορισμένου χρόνου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μέσω της  ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης  gov, κάνοντας σύνδεση με τους κωδικούς taxis net στο: www.gov.gr 

Επισημαίνουμε, ότι εκπρόθεσμα δικαιολογητικά, δικαιολογητικά σε έγχαρτη μορφή και όσα δεν υποβληθούν με την παραπάνω διαδικασία δεν θα γίνονται δεκτά. Συνεπώς, τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας ή οι βεβαιώσεις σπουδών που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας από τους εκπαιδευτικούς για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για οποιαδήποτε, διευκρίνιση επί των εγκυκλίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με την υπηρεσία μας, στα τηλέφωνα:
Μ. Καραγεωργίου: 2331078906 (ΦΟΡΕΙΣ, ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ)
Α. Κραιπαλίδου: 2331078932 (ΦΟΡΕΙΣ, ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ)
Κ. Νικολαϊδου : 2331078914 (ΦΟΡΕΙΣ, ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Archive ZIP icon  Η εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς σε μορφή pdf.

Archive ZIP icon  Η εγκύκλιος αποσπάσεων ΠΥΣΔΕ σε μορφή pdf. 

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
Image