Όσοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν κάποιο ερώτημα που αφορά αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης, τοποθέτησης ή άλλο σχετικό θέμα ,

λόγω της ιδιαίτερης περιόδου λειτουργίας της υπηρεσίας σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα, θα  πρέπει να καταθέτει το ερώτημα ή την αναφορά

κάποιου προβλήματος, μέσω του συστήματος Teachers  (Μητρώο αιτήσεων μετάθεσης)