Διάρκεια Πράξης 29.03.2013-31.12.2015

Προϋπολογισμός: 97.522.560,65 ευρώ

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η πρόσληψη 3.500 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής όλων των ειδικοτήτων, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, προκειμένου να στελεχωθούν τα Ειδικά Σχολεία και τα Τμήματα Ένταξης των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί και το λοιπό προσωπικό θα επιμορφωθού στη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη κατάλληλου και προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή.