Διάρκεια πράξης: 15/02/2013 - 31/12/2015

Προϋπολογισμός: 7.455.335,74€

Το Έργο υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Το έργο ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και συνεχίζεται κατά το 2014-2015, κατά το οποίο έχουν γίνει 220 προσλήψεις Ειδικοτήτων ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό), Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και άλλες ειδικότητες που στελεχώνουν τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) με στόχο την αποτελεσματικότερη διεπιστημονική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία.

Με την επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί στο προσληφθέν Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) από τον συνδικαιούχο ΙΕΠ το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στοχεύει στην αλλαγή του προτύπου οργάνωσης της ειδικής αγωγής και δράσης των στελεχών, δίνοντας έμφαση στην παροχή επιμόρφωσης εστιασμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις καλές πρακτικές εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ώστε να επιτευχθεί η ενδυνάμωση του γενικού σχολείου για να λειτουργεί για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις, να διευκολύνει την πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή.