Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας Αττικής

 Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένo αρχείο :

 α) το με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.33547/5-10-2017 (ΑΔΑ:620Ψ465ΧΘ7-8ΨΥ) έγγραφο του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γνωστοποιείται η έκδοση της αριθμ. οικ. 33259/18-9-2017 προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) , όπως ισχύει  και

β) την ανωτέρω προκήρυξη (αριθμός πρωτοκόλλου οικ. 33259/18-9-2017, ΑΔΑ:6Β8Ε465ΧΘ7-Ν6Ρ)

και παρακαλούμε για την ενημέρωση των διοικητικών υπαλλήλων σας και με την υποχρέωση κοινοποίησης της παρούσης Προκήρυξης στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητάς σας  με κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να λάβουν γνώση  οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές.

                Οι  προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής είναι οι εξής:

  1. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
  2. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ‘Εργων και Υποδομών
  3. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας
  4. Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
  5. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Σύμφωνα με την ως άνω Προκήρυξη η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού όπου ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι.

 Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουναπευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

          

ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τμήμα Β΄- Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

επιστροφή στην κορυφή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ypourgeio paideias e yliko logo eye myschool medium  dt kpg  paneliniosxolikodictyo  logo long gr paratiritirio gsrt logo focus